Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

Vi registrerar de personuppgifter som vi erhåller av dig eller din mäklare innan vi lämnar en försäkringsoffert. Detta kan vara information i form av namn, adress, email och telefonnummer. Om du köper försäkring genom oss, kommer vi att behålla din information så länge som är nödvändigt. Om du inkommer med krav på försäkringsersättning via vår hemsida, via telefon, e-post eller brev, lagrar vi den information du lämnar och behåller den så länge som är nödvändigt för behandlingen av ditt anspråk och din försäkring.

Insamling och behandling av personuppgifter

Vi samlar in nödvändig information om kunder och skadelidande för att utfärda, administrera och fullgöra försäkringsavtal. Som exempel på information som lagras är kontaktinformation såsom namn, adress, e-post, försäkringsinformation eller information om tidigare. Vi lagrar informationen av administrativa skäl samt för att kunna fullfölja avtal med dig . Vi raderar alla personuppgifter när den informationen inte längre är nödvändig för att fullgöra det ändamål för vilket de samlades in.

Upplysningar om personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt. Vi kan dock, enligt lag, ha skyldighet att lämna uppgifter till myndigheter. Dessutom kan vi i vissa fall, efter ditt utryckliga medgivande, offentliggöra dina personuppgifter. Om du inte har samtyckt till detta, offentliggörs din kundinformation endast till andra inom ramen för lagen om finansiell verksamhet och personuppgiftslagen. Vi kan därigenom offentliggöra allmän kundinformation till företag inom RiskPoint-gruppen och till de försäkringsbolag med vilka din försäkring är tecknad, förutsatt att det görs i samband med det syfte för vilket uppgifterna samlades in.

Andringar av felaktig information och/eller tillgång till informationen som RiskPoint har registrerat om dig

Du kan när som helst informeras om vilka personuppgifter RiskPoint har registrerat om dig och vilken information som RiskPoint har offentliggjort om dig. Du har också rätt att korrigera eller radera felaktig information. Du kan alltid kontakta oss på:

RiskPoint AB
Birger Jarlsgatan 27, 5tr
111 45 Stockholm

Klagomål angående RiskPoints behandling av din information

Om du vill framföra klagomål gällande vår behandling av dina personuppgifter kan du överklaga till:

Datainspektionen
Box 8114
10420 Stockholm

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/klagomal/

Senast uppdaterad 16 maj 2018