Money Laundering

RiskPoint’s riktlinjer för penningtvätt m.m.

RiskPoint AB’s riktlinjer för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av särskilt allvarlig brottslighet

I Sverige finns framförallt två lagar som reglerar bekämpningen av penningtvätt.
Dessa riktlinjer har utformats i enlighet med dessa lagar: Lag (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall (FFFS 2005:5)

Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) är det administrativa regelverk som gäller för företag inom vissa sektorer. Regelverket syftar till att förhindra att företag utnyttjas för penningtvätt och terrorismfinansiering.

Företag som omfattas av penningtvättslagen ansvarar för att utan dröjsmål rapportera misstänkt penningtvätt eller terrorismfinansiering i sin verksamhet till Finanspolissektionen inom Polismyndigheten (Finanspolisen).

Lag om straff för penningtvättsbrott är det straffrättsliga regelverket som omfattar penningtvätt och finansiering av terrorism. Lagen medför bland annat att det är brottsligt att tvätta pengar.

Riktlinjerna har fastställts av verkställande direktören i RiskPoint AB (Bolaget)

Allmänt
Bolagets verkställande direktör svarar för att riktlinjerna efterlevs av bolagets anställda samt för att bolagets styrelse hålls informerad om bolagets hantering av frågor rörande penningtvätt.

Bolagets anställda ska alltid anmäla transaktioner som är stora eller på något sätt avvikande från en kunds normala beteende eller som den anställde på annat sätt uppfattar som avvikande från den normala verksamheten till verkställande direktören.

Bolaget ska alltid ha sådan kännedom om kunden att det är möjligt att uppfatta om dennes beteende avviker från det normala.

Identitetskontroll
Om kundens identitet inte redan är känd för bolaget ska kundens identitet kontrolleras i de fall den årliga premien för det försäkringsavtal som förmedlingen avser överstiger 1 000 euro eller, vid engångspremie, denna överstiger 2 500 euro.

Identitetskontrollen ska dokumenteras i bolagets kunddatabas på ett sådant sätt att det framgår vilka uppgifter som har kontrollerats och hur detta skett.

Kontroll av kundärenden
Den anställde ska, om det i ett kundärende finns anledning att anta förekomsten av en transaktion som utgör penningtvätt eller finansiering av särskilt allvarlig brottslighet, omgående anmäla ärendet till verkställande direktören för närmare granskning.

Verkställande direktören beslutar om huruvida uppgifter om ärendet ska lämnas till Finanspolisen. Styrelsen ska alltid informeras innan så sker.

Verkställande direktören ska lämna uppgifterna till Finanspolisen utan dröjsmål.

Åtgärder och beslut vid granskningen ska dokumenteras och undertecknas av verkställande direktören.

Bevarande av dokumentation
Dokumentation av identitetskontroll och kontroll av kundärenden ska bevaras i 10 år och på ett sådant sätt och i sådan form som är tillåtet för räkenskapsmaterial.

Utbildning
Verkställande direktören svarar för att alla anställda har vetskap om innehållet i dessa riktlinjer, kan tillämpa föreskrivna rutiner och är införstådda med vikten av att riktlinjerna efterlevs.

Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för RiskPoint AB.

Stockholm den 2016-10-01